ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ ИЗ АД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0133-C01

ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ ИЗ АД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0133-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Настоящият проект цели преодоляване на основни проблеми на компанията, свързани с производствения капацитет в ключови операции струговане и фрезоване. Проектното предложение предвижда изпълнението на дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидата, чрез въвеждане в експлоатация на автоматизирани и високопроизводителни фреза и струг. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати резултати, като подобрени производствени процеси, подобрена ефикасност и ефективност на производствените разходи, подобрено качество на продукцията. Ще се създадат условия за намаляване на себестойността и подобряване на ресурсната ефективност на предприятието. Проектното предложение попада в тематична област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС. Инвестицията ще осигури подобрен производствен капацитет на цялото предприятие и постигане на ритмичност на процеса. По този начин ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и нарастване на производителността.
Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на производствения капацитет и да засили експортния потенциал на ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ-ИЗ АД чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да стане по-конкурентоспособна на българския пазар и да заеме стабилни позиции на международния пазар. За постигането й кандидатът си поставя следните специфичните цели:

  • Повишаване на капацитета на компанията за механична обработка на детайли в операции струговане и фрезоване, посредством внедряване в производството на модерно, високотехнологично оборудване, с висока степен на автоматизация.
  • Оптимизация на производствените процеси и намаляване на разходите за материали, инструменти, ел. енергия и труд.
  • Повишаване на качеството на произвежданите продукти поради замяната на ръчния с оптичен контрол.
  • Превенция на потенциални несъответствия в струговането, чрез използване на възможностите за предварителна симулация на процеса.
  • Разширяване на пазарните позиции чрез привличане на нови клиенти в национален и международен мащаб.
  • Постигане на устойчив икономически растеж и добавяне на стойност към бизнес модела на кандидата, чрез внедряване на иновативни за бранша технологии

Обща стойност на проекта: 503 000,00 лв., от които 299 285,00 лв. европейско и 52815,00 лв. национално съфинансиране.

euproject

Документи: