ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ ИЗ АД сключи договор № BG-RRP-3.004-1362-C01

ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ ИЗ АД сключи договор № BG-RRP-3.004-1362-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура "Технологична модернизация"

Настоящият проект, има за цел да подобри производствения капацитет и да цифровизира производствените процеси на предприятието, чрез придобиване на ново оборудване. Пазарната реализацията на продуктовата цифровизация, ще доведе до навлизане на нови пазари с високоплатежни клиенти, което от своя страна ще повиши конкурентоспособността и пазарният дял на "Тежко Машиностроене – ИЗ" АД. Инвестицията по проекта се състои в закупуването въвеждането в експлоатация на "Прътоподаващо устройство" - 1 бр. и "CNC машина (гравир)" - 1 бр. от най-висок технологичен клас, необходими за реализиране на подобряване при оптимизиран производствен процес. Очаквани резултати са, както подобряване на производствения капацитет и цифровизация на производствените процеси, така и разширяване на иновационния и производствен капацитет на съществуващ стопански обект, осигуряване на устойчиво развитиe, конкурентоспособността и разрастване на пазарните позициите на национален и международен пазар.

Обща стойност на проекта : 80 603.70 лв., от които 40 301.85 лв. безвъзмездно финансиране.

project BG RRP 3.004 1362 C01